مبانی روش ژرف کاوی

سطح دوره : کارشناسی


تعداد جلسات : 2

رایگان!

دوره‌های مرتبط


مراحل روش ژرف کاوی

مراحل روش ژرف کاوی

دکتر مجتبی حسنی