دکتر محسن ایمانی

دانشیار

معرفی


شغل فعلی:

حوزه کاری:

تعلیم و تربیت

تحصیلات:

دکتری (۱۳۷۶)، فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه تربیت مدرس

کارشناسی‌ارشد (۱۳۶۸)، تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش، دانشگاه تربیت مدرس

کارشناسی (۱۳۵۹)، علوم تربیتی، دانشگاه تهران

دوره‌های استاد