دکتر محمد هادی همایون

استاد دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق علیه السلام

معرفی


شغل فعلی:

استاد گروه تمدن و فرهنگ دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات

حوزه کاری:

تدریس و پژوهش

تحصیلات:

کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و تبلیغ دانشگاه امام صادق(ع)

دکتری فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق(ع)