دکتر غلامرضا جمشیدی‌ها

استاد و رئیس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

معرفی


شغل فعلی:

دانشیار گروه جامعه شناسی و رئیس دانشکده علوم اجتماعی تهران

حوزه کاری:

تدریس و پژوهش

تحصیلات:

کارشناسی جامعه شناسی دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد جامعه شناسی تربیت مدرس

دکتری جامعه شناسی منچستر