دکتر حسین میرمحمدصادقی

استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

معرفی


شغل فعلی:

حقوقدان و وکیل دادگستری عض. هیأت علمی دانشگاه

حوزه کاری:

حقوق

تحصیلات:

گواهی نامه عالی در حقوق تطبیقی و اسلامی

کارشناسی ارشد حقوق (دانشگاه لندن)

معادل دکتری در حقوق جزاء(دانشگاه لندن)

دکتری در حقوق قراردادها(دانشگاه لیورپول)

کارشناسی حقوق دانشگاه بهشتی