حجت الاسلام دکتر سیدنقی موسوی

استادیار دانشگاه فرهنگیان

معرفی


شغل فعلی:

عضو هیأت علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان

حوزه کاری:

روانشناسی، فقه تربیتی

تحصیلات:

کارشناسی علوم تربیتی، موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی

کارشناسی ارشد علوم تربیتی(گرایش تربیت دینی) موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی

تحصیلات حوزوی( مدرسه فیضیه بابل، مدرسه معصومیه قم، حوزه علمیه قم)