حجت الاسلام دکتر سیدرضا حسینی

دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

معرفی


دانشیار گروه اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه