آیت الله سید منذر حکیم

استاد درس خارج حوزه علمیه

معرفی


شغل فعلی:

استاد درس خارج حوزه علمیه