آیت الله جواد حبیبی‌تبار

عضو هیأت علمی جامعة المصطفی (ص)

معرفی


شغل فعلی:

عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق قضایی جامعه المصطفی (ص)

حوزه کاری:

فقه و حقوق

تحصیلات:

 

دوره‌های استاد